Soonet feur de stad.

februari 12, 2012 in

Nimwege sprikt ‘n taol
Fan essen en fan sette
En sonder feul omhaol
Duun we op ef of fee nie lette.

Mäör ik, ik hou fan jou,
Da wil ik jou toch segge.
Ik blief je feurlopig trouw
Tot se me op Jonkerbosch neerlegge.

Nou wít ik bij mien eige
Ik blief bij jou mien lefe Gao nooit meer aon de haol

Ik sal däör nooit mee dreige Sellufs nie heel efe.
Ik blief hier aon de Waol.

Jan Th.A.E. Roelofs,
De Dood en de dingen, 2009